Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pukininie

 

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Pukininie


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej w Pukininie.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 3. Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 4. Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. Jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród rodziców danego oddziału zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.

Wybory do Rady

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice uczniów danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

§ 5

 1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
 2. Przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców może też wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 8

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Władze Rady 

§ 9

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Osoby te tworzą Prezydium Rady Rodziców.
 3. Jeśli w czasie kadencji członek Prezydium Rady zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Prezydium Rady.

§ 10

 1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.
 3. Jeśli w czasie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

§ 11

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 12

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
 2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

a) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,

b) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 14

 1. Przygotowanie programu posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Na 7 dni przed posiedzeniem Członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad.
 3. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział - z głosem doradczym – dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego - za zgodą lub na wniosek Rady.
 5. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

Podejmowanie uchwał

§ 16

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach prezydium Rady ma prawo podejmowania uchwał w imieniu Rady Rodziców.

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19

 1. Członkowie Rady mają prawo do:

a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

c) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

     2.  Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

Fundusze Rady Rodziców

§ 20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 21

Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie finansowym wydatków.

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

1. Dyrektor,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Samorząd Uczniowski.

§ 23

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

2. Rada dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady Rodziców.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

RADY ODDZIAŁOWE - 2017/2018

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1. Wioletta Królak

2. Sylwia Białek

3. Izabela Redlicka

KLASA I

1. Lidia Kaczyńska

2. Borzena Krzeska

3. Małgorzata Olszak

KLASA II

1. Anna Siudzińska

2. Ewa Kurek

3. Emilia Gąsiorowska

KLASA III

1. Paulina Gutkowska

2. Jolanta krolak

3. Ilona Szewczyk

KLASA IV

1. Aneta Misztal

2. Anna Wyderka

3. Emilia Witek

KLASA V

1. Małgorzata Siudzińska

2. Monika Kucharska 

3. Ilona Szewczyk

KLASA VI

1. Haraszna Magdalena

2. Dorota Fura

3. Renata Drewniak

KLASA VII

1. Sławomir Marud

2. Anna Siudzińska

3. Sylwester Kołaciński

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Sławomir Marud

2. Małgorzata Sylwia Siudzińska

3. Aneta Misztal

4. Lidia Kaczyńska

5. Magdalena Haraszna

6. Anna Siudzińska

7. Paulina Gutkowska

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

1. Sławomir Marud - przewodnicząca

2. Małgorzata Sylwia Siudzińska - zastępca przewodniczącej

3. Aneta Misztal - sekretarz

4. Paulina Gutkowska- skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

1.Lidia Kaczyńska

2.Magdalena Haraszna

3.Anna Siudzińska

 

 Plan pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pukininie 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I. Organizacja

pracy Rady

Rodziców.

 

1. Wybory do Rady Rodziców.

 

wrzesień

Wychowawcy

Dyrektor Szkoły

 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców.

listopad

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

3. Przedstawienie planu finansowego.

listopad

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

4. Spotkania Rady Rodziców.

wg potrzeb

Przewodniczący Rady Rodziców,

Dyrektor Szkoły

II. Współpraca

z Radą

Pedagogiczną.

 

1. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planów pracy szkoły.

wrzesień

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

2. Opracowanie oraz zatwierdzenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

do 30 września

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

 3. Opiniowanie planów pracy szkoły.

cały rok

Wychowawcy klas

Rady Oddziałowe

 

4. Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

cały rok

Wychowawcy klas

III. Udział

Rodziców w pracach

organizacyjnych

szkoły.

 

1. Drobne prace remontowe w szkole i na jej terenie.

w miarę potrzeb

cały rok

Rada Rodziców

Rodzice

 

2. Udział rodziców w pozyskiwaniu środków finansowych.

cały rok

Prezydium Rady Rodziców

 

3. Pozyskiwanie sponsorów na potrzeby i działalność szkoły.

cały rok

Rada Rodziców

Rady Oddziałowe

 

4. Opieka nad uczniami w czasie trwania imprez i wycieczek szkolnych.

według kalendarza imprez

Rada Rodziców

Rady Oddziałowe Rodzice uczniów

5. Organizacja imprez szkolnych.

wg kalendarza uroczystości

Prezydium Rady Rodziców

 

6. Pomoc w organizowaniu sprzedaży książek używanych i nowych.

czerwiec

Prezydium Rady Rodziców

 

 

UCHWAŁY RADY RODZICÓW


 

 

 

Uchwała  Nr 1/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie

 

z dnia 15.09.2017 r. 

 

 o wyborze Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

 

 

§1

 

 

 

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Marud

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Małgorzata Siudzińska

 

 

 

Skarbnik Rady Rodziców – Paulina Gutkowska

 

 

 

Sekretarz Rady Rodziców – Aneta Misztal

 

 

 

          

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała  Nr 2/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie 

 

z dnia 15.09.2017 r. 

 

 o wyborze Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

§1

 

Rada Rodziców powołała w wyniku jawnego głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Przewodnicząca – Lidia Kaczyńska

 

Zastępca Przewodniczącej -  Magdalena Haraszna

 

Sekretarz – Anna Siudzińska

 

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

 

 

Uchwała  Nr 3/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie 

 

z dnia 15.09.2017 r. 

 

 w sprawie uchwalenia wysokości dobrowolnej składki wnoszonej przez rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pukininie na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§1

 

Uchwalić zasady wnoszenia dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka następująco:

 

 1. Wysokość składki ma wynosić  – 4,00 zł miesięcznie, tj. 40,00 zł – na cały rok szkolny.
 2. Składkę wnosi rodzic niezależnie od liczby dzieci uczących się w naszej szkole.

 

 1. Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Jeżeli za wszystkie dzieci z danej klasy składka zostanie uiszczona w terminie do 15 listopada 2017, wówczas połowa wartości składki zostaje zwrócona do dyspozycji trójki klasowej.

 

§.2

 

     Zasady wydatkowania funduszy określa plan finansowy uchwalany na każdy rok szkolny oraz Regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

Uchwała  Nr 4/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie

 

z dnia 28.09.2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

 

 

§1

 

Rada Rodziców przyjęła Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

 

§ 2

 

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pukininie na rok 2017/2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

Uchwała  Nr 5/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie 

 

z dnia 28.09.2017 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§1

 

W porozumieniu z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców postanawia przyjąć Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

Uchwała  Nr 6/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie

 

z dnia 28.09.2017 r.

 

w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej ubezpieczającej dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§1

 

Wybrać firmę INTER RISK jako firmę ubezpieczającą dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

 

§2

 

            „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

Uchwała  Nr 7/2017/2018

 

Rady Rodziców

 

Szkoły Podstawowej w Pukininie 

 

z dnia 03.10.2017 r.

 

o przyjęciu sprawozdania finansowego złożonego przez Komisję Rewizyjną za rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

 

 

§1

 

Przyjąć złożone przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie ze stanu finansów Rady Rodziców na koniec roku szkolnego 2016/2017

 

§2

 

 

 

            Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

 

                                                                                                          Rady Rodziców

 

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 22:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Matuszyk
Ilość wyświetleń: 286
11 maja 2018 22:45 (Irena Matuszyk) - Zmiana treści zakładki.
11 maja 2018 22:43 (Irena Matuszyk) - Zmiana treści zakładki.
11 maja 2018 22:34 (Irena Matuszyk) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->::Dziennik elektroniczny::